خاطره ای از خلبان شهید علی اکبر شیرودی

شیرودی در کنار هلی کوپتر جنگی اش ایستاده بود

خبرنگاران هر کدام به نوبت از او سوال می کردند

خبرنگار خارجی از او پرسید

شما تا کی حاضرید بجنگید

شیرودی خندید سرش را بالا گرفت و گفت

ما برای خاک نمی جنگیم تاهر زمان که اسلام در خطر باشد از اسلام دفاع می کنیم

این را گفت واستین هایش را بالا زد و رفت چند خبر نگار به زبانهای خارجی از هم سئوال کردند شیرودی کجا رفت هنوز مصاحبه تمام نشده

شیرودی همانطور که می رفت لبخندی زد و بلند گفت

دارن اذان میگن وقت نماز است

به روایت از همرزم شهید خبرگزاری فارس 93/7/7

/ 0 نظر / 10 بازدید