انسانها به چه میزان تنوع طلبند؟

روزی حضرت سلیمان بهمراه همسرش در مجلس جشنی نشسته بود و مردم دسته دسته به دیار آنها میامدند و هدایایی را نیز تقدیم حضرت سلیمان میکردند .
بلقیس رو کرد به حضرت سلیمان و گفت با تمام ثروت و دارایی هایی که در اختیار داری و پادشاه جهان هستی باز هم چشم طمع به مال مردم و هدایای آنها داری ؟
حضرت سلیمان گفت با توجه به ثروت و مال و منالی که در اختیار دارم باز چشمم بدنبال اینست که مردم چه هدایای برایم می آورند ...

سپس حضرت سلیمان از بلقیس سئوال کرد با وجودیکه من جوان و زیبا و قدرتمند هستم آیا اگر جوان زیبا روی دیگری ببینی
آیا به او میل خواهی کرد ؟
بلقیس پاسخ داد با وجودیکه شما جوان و زیبا روی و ثروتمند و پادشاه جهانید من به آن جوان زیبا روی نیز میل خواهم کرد ...

/ 0 نظر / 12 بازدید